سوله دهانه ۲۰ متر
طول ۱۰۰ متر
کاربری : دامپروری
محل اجرا : ناحیه صنعتی شاتره – شهرستان اسلامشهر

- سوله دست دوم مهام سوله
- سوله دست دوم مهام سوله