بله، اگر در طراحی و انتخاب اسکلت دست دوم یک سوله دقت کافی صورت پذیرد قطعا هزینه تمام شده اسکلت تا حد قابل قبولی کاهش خواهد یافت.

به طور میانگین اسکلت سوله دست دوم تقریبا بین بازه 25 الی 35 درصد از سوله نو ارزان تر می باشد. البته بسته به نوع کاربری و طراحی در برخی از موارد این تفاوت به 40% نیز می رسد.

بله مورد تایید ارگان های نظارتی می باشد. البته اسکلت دست دوم نیز مشابه سایر المان های مهندسی می بایست تحت بازرسی های فنی و کیفی قرار گرفته و سپس به کارفرما تحویل گردند.

خیر. از نشانه های اسکلت دست دوم مناسب اجرای فعالیت های صنعتی عدم وجود اعوجاج ، خوردگی، پوسیدگی و زنگ زدگی در قطعات دست دوم می باشد.

خیر . نصب سوله می بایست جز تعهدات قراردادی فروشنده باشد تا خریدار نسبت نصب و اجرای صحیح سوله نگرانی نداشته باشد. نصب سوله یکی از اصلی ترین بند های تعهدی و قراردادی مجموعه مهام سوله نسبت کارفرمایان می باشد.

با توجه به رنگ آمیزی تمام قطعات سوله اعم از نو و دست دوم پس از تمیزکاری و سند بلاست توسط مجموعه مهام سوله، تفاوت ظاهری بین اسکلت دست دوم و نو وجود نخواهد داشت.

بله. اجرای فونداسیون بر عهده کارفرما و براساس نقشه های محاسباتی و تحویلی مجموعه مهام سوله می باشد. البته تحت شرایطی این امکان وجود دارد تا اجرای فونداسیون توسط این مجموعه و یا تحت نظارت مستقیم این مجموعه انجام پذیرد.

در بررسی ابتدایی پاسخ خیر می باشد. مگر اینکه اسکلت دمونتاژ شده تمامی بند های آیین نامه های مهندسی رو توجیه نماید. البته طبق یک قاعده کلی حمل و نصب یک سوله از شرایط آب و هوایی و بارگذاری متفاوت توصیه نمی شود.

خیر. با توجه به تمرکز تنش در چشمه های اتصال و همچنین قرارگرفتن پیچ و مهره به عنوان المان های اتصالی در مجاورت محیط های صنعتی ، حتما می بایست در استفاده مجدد از اسکلت سوله از پیچ و مهره کاملا نو و استاندارد استفاده کرد.

خیر. با توجه به اینکه در تمامی قراردادهای مجموعه مهام سوله حمل موضوع قرارداد بر عهده کارفرما می باشد، لذا تفاوتی از نظر ريالی نخواهد داشت. همچنین یادآور می گردد نصب سوله دست دوم در هر نقطه از کشور ایران بر عهده مجموعه مهام سوله می باشد.