احداث سوله دهانه ۱۹ متر و به طول ۴۸ متر

کارفرما: شرکت زاگرس سیم(سیم لاکی مرکزی)

محل اجرا: شهرستان بروجرد استان لرستان

- سوله دست دوم مهام سوله
- سوله دست دوم مهام سوله