اجرای سوله دهانه ۲۴ متر و به طول ۴۸ متر

کارفرما: شرکت کشت و صنعت افق

محل احداث: استان کرمان-شهر کرمان

- سوله دست دوم مهام سوله
- سوله دست دوم مهام سوله