سوله دهانه ١٤ متر، ارتفاع كنار ٦ متر ، كاربري كارگاه چاپ و تكثير ، محل احداث استان قم، شهر قم ، شهرك صنعتي شكوهيه

- سوله دست دوم مهام سوله