سوله دو قلو دهانه ٤٠، ارتفاع ٦ متر ، كاربري : كارخانه توليد مواد شوينده ، محل احداث استان فارس ، منطقه ويژه اقتصادي شيراز

- سوله دست دوم مهام سوله
- سوله دست دوم مهام سوله