سوله دهانه ٢٣، ارتفاع ٧ ، كاربري: كارخانه توليد كاشي و سراميك ، محل احداث استان فارس ، شهر اباده

- سوله دست دوم مهام سوله
- سوله دست دوم مهام سوله