اجرای پروژه سوله دهانه ۲۴ و به طول ۶۶

کارفرما: شرکت صنایع غذایی اسمیف

محل اجرا: شهرستان چهارباغ استان البرز

- سوله دست دوم مهام سوله
- سوله دست دوم مهام سوله
- سوله دست دوم مهام سوله
- سوله دست دوم مهام سوله