سوله دهانه ۳۰ متر
طول ۴۰ متر
ارتفاع کنار ۸ متر
محل اجرا : شهرستان خرم آباد-استان لرستان

- سوله دست دوم مهام سوله
- سوله دست دوم مهام سوله