سوله دهانه ٢٣ متر ، ارتفاع ٧ متر ، كاربري كارخانه توليد كاشي و سراميك ، محل احداث استان يزد، شهر ميبد

- سوله دست دوم مهام سوله
- سوله دست دوم مهام سوله