سوله دهانه ٢١ متر با قابليت جرثقيل سقفي ٥ تن، ارتفاع ٦ متر ، محل احداث استان مركزي-شهر اراك

- سوله دست دوم مهام سوله
- سوله دست دوم مهام سوله