سوله دو قلو دهانه ٣٦ متر ، ارتفاع ٦ متر ، محل احداث استان سمنان ، شهر گرمسار

- سوله دست دوم مهام سوله