سوله دهانه ١٨ و ارتفاع ٦ متر ، محل احداث استان اصفهان، شهر كاشان

- سوله دست دوم مهام سوله