اسكلت سوله دهانه ١٥ متر ، ارتفاع كنار ٦ متر ، كاربري كارخانه توليد مواد غذايي، محل احداث آذربايجان غربي، شهر اروميه

- سوله دست دوم مهام سوله